Miljöskydd på lantbruksföretag och hästgårdar

I Ronneby kommun har miljö- och byggnadsnämnden det lokala tillsynsansvaret på lantbruk och hästgårdar enligt miljöbalken.

Tillsyn

Vid tillsynen på lantbruksföretag tittar vi bland annat på hantering, lagring och användning av gödsel. Till exempelvis kan gödselgivorna till olika grödor och vinterspridning, skyddszoner och på vinterbevuxen mark vara aktuella för tillsyn. Vi tittar också på kemisk bekämpning med olika kemiska produkter, cisterner och på avfallshanteringen. På hästgårdarna omfattar tillsynen framförallt hanteringen av gödseln men även farligt avfall. De lagar och förordningar som gäller för dessa områden finns i miljöbalken, förordningen om miljöhänsyn i jordbruket samt jordbruksverkets föreskrifter.

Tillståndsplikt och anmälningsplikt för transport av avfall

Den som under ett kalenderår yrkesmässigt transporterar sammanlagt mer är 100 kg eller 100 liter farligt avfall, eller mer än 10 ton eller 50 kubikmeter övrigt avfall måste ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen Blekinge län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anmälan

Ska man bara transportera en mindre mängd farligt avfall under året , eller om avfallstransporten avser farliga jordbrukskemikalier (avfallstyp 02 01 08) krävs enbart en anmälan till länsstyrelsen, om avfallet uppkommit i en yrkesmässig verksamhet och transporten inte kräver tillstånd enligt ovan.

Anmälan eller ansökan om tillstånd ska göras även om det finns ADR-utbildning.

Vad räknas som avfall?

Exempel på farligt avfall är lösningsmedel, färg- och lack, oljor, lysrör, batterier, växtskyddsmedel, förorenad mark med mera. Tomma plastdunkar, gödningssäckar och ensilageplast räknas enbart som avfall. Avfall är förbjudet att elda. Ensilageplast, tomma dunkar och gödningssäckar kan du lämna till Svepretur.

Avfallsjournal

Den som driver en yrkesmässig verksamhet där farligt avfall uppkommer har även skyldighet att föra anteckningar om mängden avfall, typ av avfall och vem som tar hand om avfallet. Det finns en bra dokumentationsmall i miljöhusesyn här. Länk till annan webbplats.