Försäljning av tobak

Vill du sälja tobaksvaror? Den nya lagen "Lagen om tobaksvaror och liknande produkter" kräver att du har tillstånd från kommunen. Tidigare krävdes bara en anmälan.

Enligt den nya lagen får tobaksvaror endast säljas av den som har tillstånd som man ansöker om hos kommunen. Kravet på tillstånd gäller endast tobaksvaror. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det fortfarande med en anmälan till kommunen.

Tillstånd för försäljning av tobaksvaror

Det finns olika typer av tillstånd för försäljning av tobaksvaror. Du kan ansöka om tillfälligt eller stadigvarande tillstånd. Vilken blankett du ska använda beror på om du säljer tobaksvaror via detaljhandel eller partihandel.

Detaljhandel

 • Stadigvarande försäljning av tobaksvaror
 • Tillfällig försäljning av tobaksvaror

Partihandel

 • Stadigvarande försäljning av tobaksvaror
 • Tillfällig försäljning av tobaksvaror

Kommunen tar ut en avgift för hanteringen av ansökan. Hur mycket det kostar beror på vilken typ av tillstånd du söker. Avgiften betalas inte tillbaka om du får avslag.

Avgifter för hantering av ansökan
Typ av tillståndAvgift
Stadigvarande försäljning av tobaksvaror via detaljhandel8 300 kronor
Tillfällig försäljning av tobaksvaror via detaljhandel4 200 kronor
Stadigvarande försäljning av tobaksvaror via partihandel10 400 kronor
Tillfällig försäljning av tobaksvaror via partihandel5 500 kronor

 

Söka tillstånd för försäljning av tobak

Så behandlar kommunen din ansökan

Kommunen undersöker din lämplighet att sälja dessa varor. Kommunen tittar bland annat på ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet och hämtar information från bland annat Polisen, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Du söker tillstånd genom

Vad är bilagor?

Bilagor är dokument som innehåller information som du ska skicka in tillsammans med ansökan. Det kan till exempel vara registerutdrag från andra myndigheter eller ett egenkontrollsprogram. Ett egenkontrollsprogram beskriver hur du och din personal gör för att följa de bestämmelser som finns kring försäljningen av tobaksvaror. I egenkontrollsprogrammet samlar ni rutiner och beskriver hur ni arbetar. Programmet är ett stöd för dig och din personal och gör det enklare för er att följa lagen. Här finns en vägledning om egenkontrollsprogram. Länk till annan webbplats.

Ansökan om försäljning av tobak ska ställas till socialförvaltningen i Ronneby kommun och du hittar information om detta här. Länk till annan webbplats. Anmälan av E-cigaretter, påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter ska göras till Miljö- och byggnadsförvaltningen. Miljö- och byggnadsförvaltningen ansvarar också för tillsynen av försäljning av tobak, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter. Blanketter för att anmäla försäljning av E-cigaretter, påfyllningsbehållare och/eller tobaksfria nikotinprodukter finns här. Länk till annan webbplats.

Lagen om tobak och liknande produkter

Lagen om tobak och liknande produkter gäller från den 1 juli 2019. Ett av riksdagens mål för folkhälsan är ett minskat tobaksbruk. Detta innebär en minskad användning av tobak hos befolkningen och att ungdomar inte ska lockas att börja använda tobak. Detta tillsammans med en önskan om en minskad illegal försäljning av tobak ligger bakom de nya reglerna.

Den nya lagen innebär bland annat att:

 • Det krävs tillstånd för att sälja tobak. Det ställs krav på dig som handlare för att tillstånd ska beviljas.
 • Samma krav som tidigare gäller för kontroll av åldersgräns, att produkter har rätt märkning och att marknadsföringen är måttfull.
 • Tillsynen i butiker kommer att utföras av kommunen och polisen och metoden kontrollköp finns kvar.
 • Den som inte följer reglerna kan förlora sitt tillstånd.

Regler kring tobaksförsäljning

I lagen om tobak och liknande produkter finns det regler som du som verksamhetsutövare måste följa för att få sälja tobak. Här är en kort sammanfattning:

Egenkontrollprogram

Du som har ett försäljningsställe som säljer tobak måste ha ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Egenkontrollprogrammet hjälper dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen. När du anmäler tobaksförsäljning ska enligt lag ett egenkontrollprogram bifogas.

Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna visas för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn. Använd gärna mallen för egenkontrollprogrammen som du hittar under Relaterad Information. I mallen finns alla punkterna som måste ingå i programmet. Informera all personal så att de känner till era rutiner och regler för försäljning. Kom ihåg att informera extrapersonal.

Åldersgräns

 • Tobaksvaror får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.
 • Den som säljer tobaksvaror är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras.
 • Du får inte sälja tobaksvaror till någon som du misstänker ska lämna över dem till någon under18 år.
 • Du ska ha en skylt om åldersgränsen som syns tydligt, till exempel vid kassan.

Marknadsföring och reklam

Marknadsföring av tobaksvaror får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. Marknadsföring av tobaksvaror i form av reklamskyltar med mera är förbjudet på butikens utsida och i skyltfönster. Du får inte heller göra reklam för tobak genom att ge rabatt på tobak, gåvor, gratisprover eller dela ut reklammaterial.

Endast måttfulla kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen för tobaksvaror är tillåtna om de inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak. Det är tillåtet med en återhållen exponering av varumärken som gör det möjligt för kunden att skilja mellan olika varumärken, liksom varu- och prislistor.

Märkning av tobak

Samtliga förpackningar av tobaksvaror ska ha hälsovarningar kombinerat med varningstexter. Det är förenat med straffansvar att sälja oriktigt märkta tobaksvaror, till exempel cigarettpaket med utländska varningstexter. I Sverige finns ett förbud mot att sälja cigaretter styckvis eller i förpackningar som innehåller färre än 20 cigaretter.

Från den 21 maj 2020 ska alla cigaretter och rulltobak som säljs ha spårbarhets- och säkerhetsmärkning. För övriga tobaksvaror som omfattas av reglerna om spårbarhets- och säkerhetsmärkning från och med 20 maj 2024 kommer övergångsreglerna att gälla fram till den 20 maj 2026.

Det är du som säljare som är ansvarig för att varorna är korrekt märkta när de säljs till konsumenten, inte din grossist. Mer information gällande märkning av tobak finns på Folkhälsomyndighetens hemsida. Länkar finns under Relaterad Information.

Kontrollköp

Kontrollköp från kommunen kan förekomma. Ett kontrollköp innebär att en person över 18 år som ser ung ut testar om det går att handla tobaksprodukter utan legitimation. Kommunen får genomföra kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Kommunen ska snarast efter genomfört kontrollköp underrätta försäljningsstället om att ett kontrollköp genomförts.

Sök tillstånd

Anmäl ändringar

Relaterade länkar

Kontakt

Frågor om tillstånd för försäljning
Socialförvaltningen
social@ronneby.se

Frågor om tillsyn
Miljö- och byggnadsförvaltningen
mbf@ronneby.se

Du kan också ringa till kommunens växel och be att få prata med någon om antingen tillstånd eller tillsyn av tobaksförsäljning.