Tobak

Målet för samhällets insatser på tobaksområdet är ett minskat bruk av tobak. Rökning dödade uppskattningsvis 12 000 personer per år under 2010-2012. Samtidigt insjuknade 100 000 per år i rökrelaterade sjukdomar (Socialstyrelsen 2014).

Anmälan om försäljning av tobak

All försäljning av tobak ska anmälas till miljö- och byggnadsförvaltningen och detta innan försäljningen startar. Anmälan ska bland annat innehålla uppgifter om försäljningsstället, namn på den som är ansvarig för verksamheten, firmans organisationsnummer och namn. 

Om försäljning sker utan att det är anmält så riskerar ni dagsböter eller fängelse i högst sex månader. Vid registrering betalar man en engångsavgift.

Regler vid försäljning

Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som är under18 år och på försäljningsstället ska det dessutom finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om 18-årsgränsen.

En cigarettförpackning måste innehålla minst 20 stycken cigaretter och får aldrig säljas i mindre antal än 20 stycken, vilket innebär att det är förbjudet att sälja cigaretter en och en.

Det ska finnas hälsovarningar på tobaksförpackningarna. Dessa ska vara på svenska och det finns speciella regler för vilka texter som får användas och hur dessa ska se ut. Om en tobaksvara saknar hälsovarning så får den inte säljas.

Reklam för tobaksvaror  får inte placeras så att det syns utifrån försäljningsstället. Reklamen får inte heller vara påträngande eller på något sätt antyda att en specifik tobaksprodukt skulle vara bättre eller på något sätt hälsosammare än någon annan.

Egenkontrollprogram

När du anmäler tobaksförsäljning ska du även skicka med ett egenkontrollprogram, vilket även står i tobakslagen. Egenkontrollprogrammet ska bland annat innehålla vilka rutiner som finns för att kontrollera kundernas ålder och hur verksamheten organiseras om unga är anställda. Det ska även finnas en kopia av egenkontrollprogrammet på försäljningsstället och detta ska kunna visas upp vid kontroll.

Om du inte skickar in ett egenkontrollprogram när du anmäler tobaksförsäljning så blir din verksamhet inte registrerad.

Tillsyn

Miljö- och byggnadsförvaltningen besöker på de ställen som säljer tobak i Ronneby kommun. Ibland görs besöken tillsammans med polisen och skatteverket. Under ett tillsynsbesök pratar vi bland annat om företagets rutiner kring ålderkontroller, vi tittar på egenkontrollprogrammet och vi kollar så att tobaksprodukterna har rätt märkning.

Vi tar ut en timavgift  för kontrollerna. Avgiftens storlek kan du hitta i dokumentet Taxor och avgifter.

Rökfria miljöer

I Sverige är det förbjudet att röka på många platser. Här gäller rökförbud:

 • Barn och ungdomsverksamhet
  Lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.
 • Hälso- och sjukvård
  Lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård exempelvis vårdcentraler.
 • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
  Lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder, till exempel tvättstugor och trapphus. Och inrättningar med särskild service eller vård till exempel gemensamma utrymmen på äldreboenden.
 • Kollektivtrafik och sovkupéer.
  På fordonen i kollektivtrafiken och även eller de lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med kollektivtrafiken, exempelvis vänthallar.
 • Restauranger och andra serveringsställen
  I restauranger och på andra serveringsställen, utom när servering sker utomhus.
 • Allmän sammankomst och offentlig tillställning
  I andra lokaler än ovanstående som används när en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning anordnas, och i lokaler som är avsedda att användas av den som deltar i sammankomsten eller tillställningen.
 • Tillträde för allmänhet
  I andra lokaler än ovanstående om allmänheten har tillträde till lokalerna.
 • Hotell och tillfällig bostad                                                                                          
  Här ska en viss del av rummen vara rökfria.

Kontakt

Folkhälsomyndigheten är central tillsynsmyndighet och miljö- och byggnadsförvaltningen är tillsynsmyndighet i Ronneby kommun. När det gäller försäljning av tobak har även polismyndigheten ett lokalt tillsynsansvar. Länsstyrelsen har det regionala tillsynsansvaret.

Om du har klagomål på något som rör försäljning av tobak eller rökfria miljöer så kan du kontakta någon på miljö- och byggnadsförvaltningen som arbetar med tobaksfrågor.