Badvatten

Inom Ronneby kommun finns tre kommunala bassängbad, tio strandbad i Östersjön och sex strandbad vid insjöar. Badvattenkvaliteten kontrolleras vid både bassängbad och strandbad, det finns även ett system för bevakning av algblomning.

Badvattenkontroll

På kommunens 16 officiella badplatser tas under juni, juli och augusti prover på två olika bakterier, E.coli och Intestinala enterokocker. E.coli och Intestinala enterokocker är bakterier som finns i människors och andra varmblodiga djurs tarmar. Om dessa bakterier finns i ett vattenprov kan det tyda på det finns avföring eller avlopp i vattnet, så kallade fekala föroreningar. Bakterierna i sig är normalt inte farliga men de indikerar att det skett en förorening av vattnet och att det då kan finnas andra organismer som man kan bli sjuk av, såsom olika typer av bakterier, virus, och/eller parasiter.

Vattenproverna skickas till ett laboratorium för analys. Resultatet av en badvattenprovtagning kan få tre olika bedömningar: tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en fekal förorening av något slag. Då finns en större risk för förekomst av andra mikroorganismer i vattnet som man kan bli sjuk av. Får vi information om att ett badvatten är otjänligt så kommer kommunen att sätta upp skyltar med avrådan från bad. Det kommer även att tas nya vattenprover tills prover visar att vattnet åter är tjänligt.

Drift och ansvar

Det är kommunens teknik-, fritid- och kulturförvaltning som ansvarar för badplatserna, men driften på vissa strandbad sköts av arrendator eller lokal förening. Det är också denna förvaltnings personal som sköter provtagningen av badvattnet.

Miljö- och byggnadsförvaltningen kontrollerar att proverna tas enligt uppgjord plan och att proverna visar godtagbara resultat. Vi bevakar även risken för algblomning och liknande. Överlag har vi bra badvatten i Ronneby kommun.

Rapport

Resultaten av proven vid strandbaden rapporteras in till Havs- och vattenmyndighetens nationella databas ungefär en vecka efter provtagningen. Databasen har en publik hemsida kallad "Badplatsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.", titta gärna på resultaten där.

Algblomning

Algblomning innebär att växtplankton eller bakterier förökar sig kraftigt under en begränsad tid. Det är ett naturligt fenomen som återkommer varje år i större eller mindre skala beroende på vilket väder vi får. Vissa arter, så kallade cyanobakterier, bildar gifter som kan vara skadliga för människor och djur.

Aktuell information

Aktuell allmän information om algblomning finns på Informationscentralen för egentliga Östersjön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där finns även information om symtom på algförgiftning och vart man i så fall ska vända sig. Vill du veta mer om algblomningens utbredning se SMHI:s satellitbilder. De hålls aktuella dagligen under sommarmånaderna.

En folder - Algblomning - vad är det? - finns på turistbyrån, Kontaktcenter och hos vissa campingvärdar.

Rutin för algrapportering

Sedan ett par år tillbaka finns ett nätverk av personer som gör regelbundna kontroller sommartid av algsituationen vid flera strandbad längs kusten inom Ronneby kommun och vid Härstorpssjön. Om du själv ser en algblomning och vill informera om den: Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen. Vid kustbaden finns en affisch uppsatt med information och aktuella telefonnummer.

Undvik att bada vid algblomning – var rädd om små barn och djur!

Badsårsfeber

Badsårsfeber kan man få om bakterien Vibro cholera kommer in i sår på kroppen när man badar.  Bagatellartade sår som skrapsår, sönderrivna myggbett och skavsår är inte farligt. Sjukdomen gynnas om man har svagt immunförsvar, till exempel på grund av hög ålder. Badsårsfeber orsakas av bakterien Vibria cholera men den har inte med koleradiarré att göra. Bakterien gynnas av vattentemperaturer över 20ºC. De finns normalt i Östersjöns vatten men kan även hittas i insjövatten.

Medicinsk information kan fås via Landstinget Blekinges sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.