Arbetande bygden

Genom förstudien Arbetande bygden kartläggs potentialen i att matcha landsbygdsföretagens behov av arbetskraft med de arbetssökande i Ronneby kommun.

Förstudien genomför i samverkan mellan Enheten för Arbetsmarknad och Integration loch Kommunledningsförvaltningen. Syftet är att kartlägga kompetensbehovet på landsbygden och parallellt kartlägga målgruppen arbetslösa.

Den företagsrika landsbygd som finns i Ronneby Kommun där var tredje hushåll äger någon form av företag har svårt att rekrytera. Ofta består företagen av ett fåtal individer och inte sällan i en familjekonstellation. Här kommer vi genom möten, intervjuer och studiebesök samla in och analysera kunskaper kring landsbygdens särskilda förutsättningar ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Det ska resultera i en förståelse för vilken typ av arbetsuppgifter som generellt återfinns, vilka förutsättningar arbetsgivarna har för behovsanpassning samt i vilken omfattning.

Parallellt med kartläggningen av kompetensbehovet på landsbygden kartlägger vi även målgruppen arbetslösa som riskerar att hamna i socialt utanförskap och fattigdom. Denna målgrupp är i Ronneby Kommun primärt individer med utomeuropeisk bakgrund som uppbär försörjningsstöd.

Vi ska också skapa förutsättningar för effektiv samverkan mellan olika förvaltningar inom kommunen, arbetsgivare och organisationer på landsbygden för framtida samarbeten i syfte att öka inkludering och lägre arbetslöshet.

Förstudien ska leda till mer kunskap om landsbygdens särskilda förutsättningar ur ett arbetsmarknadsperspektiv, bättre förståelse för hur målgruppen ser ut och vad den behöver för att bli självförsörjande. På sikt vill vi skapa en strategisk förberedelse för en ny projektansökan i programområde A i den nya programperioden ESF+ utifrån de orsaker, analys och slutsatser som vi kommit fram till i förstudien.

För mer information om förstudien, kontakta projektledare Anna campbell Midenhag på telefon 0457-618575 eller e-post: anna.campbellmidenhag1@ronneby.se.