Dags att köpa en fastighet?

Funderar du på att köpa en fastighet? Det är mycket att tänka på när man står i valet att köpa en fastighet, därför har vi samlat lite av de vanligaste frågorna som kommer in till vår förvaltning som berör köp av fastigheter.

På denna sida kan du få en överblick av följande frågor:

  • Detaljplan
  • Bygglov
  • Strandskydd
  • Kulturhistoriska byggnader
  • Radon
  • Vatten och avlopp
  • Förorenad mark

Detaljplaner

Till att börja med får man ställa sig frågan om fastigheten är planlagd eller inte, detta reglerar ju hur man får bebygga den. En detaljplan kan bland mycket annat reglera flera olika markanvändningar och hur bebyggelsen får utformas, vart byggnader ska placeras, hur höga de får vara eller hur mycket av en tomt som får bebyggas.

Skulle du vilja veta om ett en särskild fastighet är detaljplanelagd eller inte, samt vad en eventuell detaljplan innebär i det aktuella området, tag då kontakt med Miljö- och byggnadsförvaltningen. Kontaktuppgifter hittar du till höger på denna sida.

Nya detaljplaner kan antas för ett område som tidigare inte varit detaljplanelagt, gamla planer kan också ändras och dessutom i vissa fall också upphävas. Via länken kan du läsa mer om Ronneby kommuns pågående detaljplaner eller genom länkarna till höger på denna sida.

Bygglov

Inte oväsentligt vid köp av en fastighet är frågan om det finns bygglov för det som har byggts på fastigheten. Utöver vad som redan är byggt kan det vara viktigt att veta hur mycket av byggrätten (oftast inom en detaljplan) som är förbrukad och hur mycket mer som får byggas på tomten eller fastigheten. Om byggrätten är för liten och du tänkt bygga till, då kan det vara klokt att jämföra fastigheten med ett annat alternativ med en större byggrätt.

Du kan läsa mer om vad som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller den enklare tillståndsformen anmälan.

Riksintresse för flyget

I Ronneby har vi förmånen att ha nära till flygplatsen och den militära verksamheten där är av riksintresse. Inom det område där flygverksamheten kan ge upphov till höga ljudnivåer, över 80 dBA, finns begränsningar vad gäller nybyggnad och tillbyggnad av bostäder.

Strandskydd

Runt svenska sjöar, vattendrag och hav gäller ett generellt strandskydd som har till syfte att skydda djur- och växtlivet samt det allmänna friluftslivets tillträde till strandområdena i vårt land. Strandskyddet kan se olika ut på olika platser och kan dessutom vara utsläckt inom detaljplanelagda områden. Då man ska ha särskilda skäl för att få bygga bostäder inom strandskyddat område är det därför viktigt att ha koll på ett eventuellt strandskydd när man köper en fastighet.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för strandskyddet.

Kulturhistoriska byggnader

Kulturhistoriskt intressanta byggnader kan skyddas på olika sätt, bland annat med hjälp av bestämmelserna i en detaljplan. Att köpa och äga en kulturhistoriskt utpekad fastighet ställer krav på fastighetsägaren vad gäller typ av skötsel och anpassning av förändringar till byggnadernas och anläggningarnas historiska värde.

Utökad bygglovsplikt

I områden med kulturhistorisk bebyggelse är ofta den så kallade bygglovsplikten utökad. Detta kan betyda att sådant som i normalfallet inte kräver bygglov alltså gör det för den aktuella fastigheten. En detaljplan eller områdesbestämmelser kan vara detaljerade och styra allt från kulörer och fasaddetaljer, vilka taktäckningsmaterial som tillåts och till och med hur särskild växtlighet i trädgårdar ska utformas. Exempel på detta kan vara utformning och placering av häckar eller att fällning av träd föst kräver marklov och startbesked innan man får sätta igång och såga ned några träd.

Du kan ka del av informationsblad och hitta kontaktuppgifter via länken Kulturhistoriska byggnader.

Radon

För att veta om det finns förhöjda radonhalter behöver det ha gjorts en mätning i det aktuella huset. Mäklaren kan informera dig om det finns resultat från en sådan mätning.    

För ett säkert resultat krävs att mätning sker i två månader under perioden 1 oktober- 30 april. En korttidsmätning kan ge viss vägledning men saknas mätresultat kan det vara bra att avtalsmässigt reglera frågan och att det görs en långtidsmätning i efterhand.

Du kan läsa mer om radon och hur du beställer en mätning.

Vatten och avlopp

Det är viktigt att ha ett fungerande avlopp och tjänligt dricksvatten. Här kan du läsa en översiktlig information om respektive område.

Avlopp

Mäklaren bör kunna upplysa dig om den aktuella fastighetens försörjning med vatten och avlopp samt skicket på anläggningen. Många äldre enskilda anläggningar är bristfälliga och behöver åtgärdas vilket är fastighetsägarens ansvar. Före åtgärd krävs tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Om fastigheten har en enskild avloppsanläggning kan du ta kontakt med miljö- och byggnadsförvaltningen för att få upplysningar om anläggningens status. Aktuella ontaktuppgifter hittar du via länken Vatten och avlopp samt högst upp till höger på denna sida.

Dricksvatten

Har fastigheten eget vatten så hör med mäklaren om det finns aktuella vattenanalyser. Det är inte ovanligt att vattnet i borrade brunnar har förhöjda halter av järn, mangan fluorid med mera som kan medföra utfällningar, missfärgningar, smak, dålig lukt och/eller hälsorisker på lång sikt. Grävda brunnar har ofta vatten som medför risk för frätskador på ledningarna och kan leda till ökade metallhalter i vattnet. Grävda brunnar är också mer föroreningskänsliga genom inläckande ytligt vatten. Bakteriologiska analysresultat är ”färskvara” men för kemiska analyser ger oftast även äldre resultat tillräcklig vägledning om eventuella problem.

Mer information om olika brunnstyper och vanliga problem finns att läsa via länken Egen brunn. Här finns också aktuella kontaktuppgifter samt ytterligare äsning hos andra berörda myndigheter.

Förorenad mark

Föroreningar orsakade av tidigare verksamheter på platsen eller av att det gjorts utfyllnader med massor som varit förorenade kan medföra begränsningar i nyttjandet av fastigheten och i vissa fall även medföra ansvar för att sanera.

Mer information hittar du genom länken Förorenad mark till höger på denna sida. Här kan du också hitta ytterligare informationsmaterial från andra myndigheter.