Värmepump

Om du planerar att installera en värmepump ska du göra en anmälan i god tid innan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Anmälan

Detta gäller för bergvärme, ytjordvärme, grundvattenvärme och ytvattenvärme. Luftvärmepumpar behöver inte anmälas. Blankett hittar du under rubriken Blanketter här i vänstermenyn. För vissa uppgifter på blanketten kan anlitad entreprenör behöva tillfrågas. Uppgifter om vattenskyddsområden kan fås av oss på förvaltningen eller Miljöteknik (några finns på Miljötekniks hemsida). 

En tomtkarta med det planerade borrhålets eller slangarna för jordvärmens placering markerat ska bifogas anmälan. Även eventuella vattentäkter och avloppsanläggningar i närheten bör markeras på kartan. Saknas kartunderlag kan vi på förvaltningen hjälpa till med detta.

Utförandet av energibrunnen ska följa de kriterier som finns angivna i Normbrunn -07, som finns att hämta på SGU:s hemsida - se länk till höger. Där sägs bland annat att man bör hålla ett skyddsavstånd på minst 20 meter till annan energibrunn, 20-30 meter till vattentäkt och 30 meter till avloppsinfiltration eller liknande.  

Det är oftast en fördel om sökanden har haft en dialog med sina eventuella grannar om planerna på värmepump innan anmälan görs. En granne har kanske bergvärme redan, en annan planerar kanske att installera och så vidare. En god regel i branschen är att placera sin energibrunn minst tio meter in på egen tomt; då tar man ansvar för "sin halva" av skyddsavståndet.

Avgift

För handläggningen av en anmälan om att installera en värmepump tas en avgift ut, vanligen baserad på två timmars handläggningstid.

Miljösanktionsavgift

Den som inrättar en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten utan att anmäla detta till miljö- och byggnadsnämnden i förväg, blir skyldig att betala en miljösanktionsavgift på 1.000 kronor.

För att slippa miljösanktionsavgift – anmäl i tid!