kv. Emaljen

Ett av de alternativ som analyseras i utredningen är om det är möjligt att bygga ett nytt museum i kvarteret Emaljen.

Kvarteret Emaljen var tidigare en del av Kockums emaljverks industriområde och har en nära anknytning till dåvarande kvarteret Rolf på den östra sidan av Ronnebyån som behandlas på annan plats i denna utredning. Byggnaderna på den västra sidan av Ronnebyån användes för riktning, betning och brännugnar samt doppningsbad för emaljföremålen. Delar av bebyggelsen inhyser idag industriell verksamhet men har också innehållit kontorsliknande funktioner. Industribebyggelsen har en delvis framträdande plats i stadsbilden framförallt från stadens västra delar.

Snabbspår?

I och med behovet att upprätta en ny detaljplan och att omfattande saneringsundersökningar behöver genomföras innebär både planläggning och efterföljande markarbeten att tidsåtgången inte medger en snabb etablering av ett museum. Istället lämpar sig platsen för ett större stadsbyggnadsprojekt i likhet med Kulturcentrum och Gamla sockerbruket.