kv. David

Ett av de alternativ som analyseras i utredningen är om det är möjligt att bygga ett nytt museum i kvarteret David.

Kvarteret David som idag endast består av en parkeringsyta har tidigare varit fullt bebyggt som en integrerad del i kvartersstaden sedan den nya stadsplanen upprättades efter stadsbranden 1864. Under medeltiden låg dagens kvarter mycket nära stadens torg med rådhus och handelsplats där Rosengatan i väster fortfarande har kvar sin gamla medeltida sträckning. Under långa tider användes kvarteret för ett större mejeri men bebyggelsen revs i samband med de så kallade saneringsarbetena under företrädesvis 1970-talet.

Snabbspår?

Alternativet att förlägga ett museum till kvarteret David kommer att innebära ett relativt omfattande utredningsbehov kopplat till en detaljplaneprocess. Detta innebär att även om platsen hyser vissa kvalitéer för en etablering av ett museum saknas möjligheten till en snabb etablering på platsen. Att kvarteret idag saknar byggrätt begränsar dessutom möjligheten till en etappvis etablering av ett museum.