Kulturcentrum och Gamla sockerbruket

Ett av de alternativ som analyseras i utredningen är om det är möjligt att bygga ett nytt museum i anslutning till Kulturcentrum eller Kockums gamla stansverk.

Kockums emaljverk var en större tillverkningsindustri för emaljerade kärl som upphörde under 1970-talet. Den tidigare lagerlokalen färdigställdes 1907 i en eklektisk stil med inslag av gotik. Platsen har länge använts för industriella verksamheter och det intilliggande äldre sockerbruket har anor från 1730-talet med import av rörsocker från Västindien. Det gamla sockerbruket blev sedermera en del av Kockums anläggning. Kockums produkter lastades ut genom lagerbyggnaden för utskeppning genom Ronneby hamn till stora delar av världen.

Snabbspår?

Vid en första mindre etablering av ett museum kan Gamla sockerbruket till viss del vara ett snabbspår då någon ny detaljplan inte krävs i detta skede av museiprocessen. Däremot innebär nästkommande steg ett större arbete som motiverar detaljplaneläggning i ett större sammanhang. Dock innebär detta samtidigt att flera utredningar behöver göras som underlag till ansökan om bygglov för ändrad användning. I denna del finns en tidsaspekt som är beroende av när i tiden de utredningar som krävs kan genomföras. Det kan vara av stor vikt att ha flera utredningar klara före det att en ansökan om bygglov lämnas in till Miljö- och byggnadsnämnden.