Gamla rådhuset

Ett av de alternativ som analyseras i utredningen är om det är möjligt att bygga ett nytt museum i och runt Gamla rådhuset.

Ronneby stads rådhus färdigställdes 1890 och ritades i Florentinsk renässans av arkitekterna Löfgren och Paulsson efter att det tidigare rådhuset brunnit ned nyårsnatten 1887-1888. Förutom stadens administration inhyste byggnaden också drätselkammare och polismyndighet. Byggnaden har under hela sin livslängd ägts av Ronneby stad och efterföljande Ronneby kommun och under en period inhyst försäkringskassan. I modern tid har byggnaden hyrts ut till olika verksamheter.

Snabbspår?

Den gällande stadsplanen för kvarteret ger förutsättningar för en något förenklad etableringsprocess jämfört med om en ny detaljplan skulle krävas. Däremot ställs desto högre krav i samband med ansökan om bygglov för ändrad användning på utformning och utredningsbehov. Detta innebär att flera utredningar kan behöva tas fram först innan man vet om en etablering är lämplig. Detta avser också frågan om en framtida tillbyggnad så att hinder som den äldre stadsplanen inte har förutsett ställer orimliga krav i ett senare skede. Det är med andra ord viktigt att på förhand ta reda på om en tillbyggnad verkligen är praktiskt genomförbar innan en första etablering görs i området. Detta inte minst med hänsyn till geoteknik, översvämningsrisk och hanteringen av dagvatten. Utredningsbehovet med hänsyn till platsens beskaffenhet innebär att en etablering inte nödvändigtvis innebär ett snabbspår.