Bygglovsavgift

Bland de nedanstående länkarna kan du ta del av Ronneby kommuns Plan- och bygglovstaxa som beslutades om i Kommunfullmäktige 2011-06-16. I taxan finns en så kallad N-faktor som i Ronneby kommun är satt till 1,0.

Timtaxan för plan- och bygglovsärenden är indexreglerad 2019-12-18 genom kommunfullmäktiges beslut § 374 till 878 kronor i timmen år 2020. Avgifterna beräknas bland annat med hjälp av faktorer för hur stor byggnationen är, om det krävs ett tekniskt samråd, om det förekommer någon avvikelse från gällande detaljplan eller inte med flera faktorer. Förutom kostnaden för bygglov kan det tillkomma en kostnad för nybyggnadskarta om en sådan krävs.

Avgifterna utgår från årets aktuella prisbasbelopp från Statistiska centralbyrån (SCB) och 2020 är basbeloppet 47 300 kr.