Bygglovsavgift

Bland de nedanstående länkarna kan du ta del av Ronneby kommuns Plan- och bygglovstaxa som beslutades om i Kommunfullmäktige 2011-06-16. I taxan finns en så kallad N-faktor som i Ronneby kommun är satt till 1,0.

Timtaxan för plan- och bygglovsärenden är indexreglerad och för år 2021 faststäld till 975 kronor i timmen. Avgifterna beräknas bland annat med hjälp av faktorer för hur stor byggnationen är, om det krävs ett tekniskt samråd, om det förekommer någon avvikelse från gällande detaljplan eller inte med flera faktorer. Förutom kostnaden för bygglov kan det tillkomma en kostnad för nybyggnadskarta om en sådan krävs.

Avgifterna utgår från årets aktuella prisbasbelopp från Statistiska centralbyrån (SCB) och 2021 är basbeloppet 47 600 kr.