Bygglovsavgift

Bland de nedanstående länkarna kan du ta del av Ronneby kommuns Plan- och bygglovstaxa som beslutades om i Kommunfullmäktige 2011-06-16. I taxan finns en så kallad N-faktor som i Ronneby kommun är satt till 1,0.

Timtaxan för plan- och bygglovsärenden är indexreglerad 2017-12-14 genom kommunfullmäktiges beslut § 421 till 846 kronor i timmen år 2018. Avgifterna beräknas bland annat med hjälp av faktorer för hur stor byggnationen är, om det krävs ett tekniskt samråd, om det förekommer någon avvikelse från gällande detaljplan eller inte med flera faktorer. Avgifterna utgår från årets aktuella prisbasbelopp från Statistiska centralbyrån (SCB) och 2018 är basbeloppet 45500 kr.