Anmälningspliktiga verksamheter och anläggningar

Vissa verksamheter är anmälningspliktiga enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Syftet med detta är att miljö- och byggnadsnämnden då har möjlighet att lämna råd och i vissa fall avstyra att en lokal tas i bruk för en verksamhet som den inte är utformad eller lämpad för.

Anmälan lämnas till miljö- och byggnadsnämnden innan lokalen tas i bruk. Ansökningsblanketten hittar du bland våra blanketter.

När behövs en anmälan

Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera följande:

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.

3. Solarier

4. Skol- och fritidsverksamheter enligt nedanstående lista: 

 • Förskola
 • Öppen förskola
 • Fritidshem
 • Öppen fritidsverksamhet
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Gymnasieskola
 • Särskola
 • Specialskola
 • Sameskola
 • Fristående skola
 • Riksinternatskola
 • Resurscenter

Miljösanktionsavgift

Anmälan ska skickas till miljö- och byggnadsnänden senast 6 veckor inna verksamheten startar.

Avgift
För tillstånd och anmälan tar Ronneby kommun ut en avgift samt en årligt kontrollavgift. Avgiften grundas på handläggningen enligt kommunens Taxor och avgifter.

Den som utan att göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden i förväg, påbörjar en verksamhet trots att en sådan anmälan krävs enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, blir skyldig att betala en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor.

För att slippa miljösanktionsavgift – anmäl i tid!