Avgifter

Här hittar du information om avgifter och regler för förskola och fritidshem i Ronneby kommun.

Information angående barnomsorgstaxa – 
avgift för förskola och fritidshem.

Barnomsorgstaxa (oavsett antal timmar)

Barn 1 = yngsta barnet

Förskola/pedagogisk omsorg (familjedaghem) barn 1–5 år

Fritidshem barn 6–12 år

Barn 1

3 %, max 1 688 kr/mån

2 %, max 1 125 kr/mån

Barn 2

2 %, max 1 125 kr/mån

1 %, max 563 kr/mån

Barn 3

1 %, max 563 kr/mån

1 %, max 563 kr/mån

Barn 4

Ingen avgift

Ingen avgift


Inkomsttaket enligt Skolverket är från och med 2024-01-01: 56 250 kr.

Efter beslut i kommunfullmäktige (§308/2011) kommer barnomsorgsfakturor att skickas ut 12 månader per år.

För barn som har förskoleplats görs ett 30% -avdrag från och med hösten det år barnet fyller 3 år. Detta sker för att uppväga den avgiftsfria allmänna förskolan som omfattar 525 tim/år. Avdraget sker fortlöpande, dvs även under juni, juli och augusti.

Barn i behov av särskilt stöd, enligt beslut av förskolechef, får en avgift enligt skolbarnsomsorgstaxan om tiden överstiger 15 tim./vecka.

Avgiftsgrunderna är desamma som tidigare och hushållets bruttoinkomst är grund för beräkningen.När hushållets bruttoårsinkomst ändras är man skyldig att lämna ny inkomstuppgift omgående.

Önskar ni betala med e-faktura, anmäl det via er internetbank.

Utebliven betalning av avgift medför att ni mister er plats.

Avgiftsregler

 • Kommunfullmäktige beslutar om avgiftsregler, tillämpningsregler och taxor.
 • Månadsavgift för barnomsorg fastställs enligt avgiftstabell.
 • För bruttoinkomst understigande 10 000 kr/månad utgår ingen avgift.
 • Man abonnerar på sin plats och betalar fortlöpande 12 månader per år som abonnemang.
 • Hushållets bruttoinkomst, barnets placering i syskonskaran och i verksamhetsform utgör utgångspunkt för beräkningen. Med hushåll avses båda vårdnadshavarna eller ensamstående vårdnadshavare och eventuell make/maka/partner/sambo som är folkbokförd på samma adress. När vårdnadshavarna inte bor tillsammans och har gemensam vårdnad är båda solidariskt betalningsansvariga för avgiften.
 • Vid delad vårdnad, barnet/barnen bor växelvis i båda hushållen, beräknas avgiften utifrån respektive hushåll.
 • Om särskilda skäl föreligger kan förvaltningschefen besluta om individuell prövning av avgiften.
 • Innehavare av barnomsorgsplats är skyldig att lämna korrekta inkomstuppgifter
 • och att uppgifterna uppdateras om inkomsten förändras.
 • Om inkomstuppgift inte lämnas debiteras högsta avgift.
 • Kommunen kan efterdebitera tre år tillbaka i tid.
 • Kommunen kan reglera för högt uttagen taxa med återbetalning högst tio år tillbaka i tiden.
 • Har du frågor om taxorna - ta kontakt med expeditionen.

Omsorgsavgift inom förskola och fritidhem

 • Betalas 12 månader per år – månadsavgift fastställs enligt avgiftstabell (bilaga 1).
 • Avgift betalas oavsett vilken sorts placering (ej allmän förskola) om inkomst finns och inte annat är beslutat av särskilda skäl.
 • För bruttoinkomst, i hushållet, under 10 000 kr/månad utgår ingen avgift.
 • Om inkomstuppgift inte lämnas debiteras enligt maxtaxa.
 • Debitering görs även för semester, lov-och studiedagar, oavsett närvaro.
 • Fritidshemstaxa tillämpas från och med den 15 augusti det år barnet börjar i förskoleklass.
 • Vid uppehåll av plats för en period som understiger 90 dagar, tas avgift ut fortlöpande exempelvis vid byte från förskola till fritidshem. Undantaget är vid övergång mellan kommunal och fristående verksamhet.
 • När en placering påbörjas eller avslutas under en månad utgår avgift med 1/30 av månadsavgiften per kalenderdag.

Om ni som vårdnadshavare inte bor tillsammans men har gemensam vårdnad är ni båda solidariskt ansvariga om ni båda nyttjar platsen. Avgiftspliktiga kan vara ensamstående, båda vårdnadshavarna, sammanboende (gifta eller ogifta) även om man inte är vårdnadshavare samt familjehem.

Om ert barn bor växelvis hos er vårdnadshavare och ni båda har behov av barnomsorg har ni ansvar för varsin del av barnets placering. I sådana fall får ni betala varsin avgift för ert barn, men totalsumman får inte överstiga taket på maxtaxan. Om inkomsten ändras för en av er kan det även förändra den andre vårdnadshavarens avgift.

Om ni som vårdnadshavare bor i två olika hushåll kommer ni att få varsin faktura på omsorgsavgiften utifrån ert respektive hushålls bruttoinkomst. Vid beräkning av avgiften tas hänsyn till övriga barn i hushållet och ordinarie maxtaxa. Detta innebär att sammanboende till barnets vårdnadshavare också ska ange sin inkomst som underlag för beräkning av avgiften.

Utebliven betalning

Om du inte betalar fakturan för barnomsorgsavgiften kommer du att få en betalningspåminnelse samt krav (avgifter tillkommer). Om betalningen fortsatt uteblir kommer ditt barns plats sägas upp. Rätt till plats i förskolan upphör vid utebliven betalning om skulden överstiger
2 månadsavgifter. Du får alltid skriftligt besked om uppsägning. Ny plats kan erbjudas först när skulden betalats eller avbetalningsplan upprättats. En rutin vid uppsägning av plats vid utebliven betalning är att en orosanmälan lämnas in till Arbete och välfärd.

Inkomstkontroll

Du som har en plats för ditt barn på en förskola eller ett fritidshem är skyldig att lämna uppgifter om din bruttoinkomst. Detta behöver du göra för att kommunen ska kunna fakturera en korrekt avgift för barnets plats. Du anmäler och ändrar din inkomst via kommunens e-tjänster på www.ronneby.se Länk till annan webbplats..

En gång om året kontrollerar Utbildningsförvaltningen att de inkomstuppgifter som du har lämnat stämmer och att rätt avgift har betalats. Kontroll sker genom att inlämnad inkomstuppgift jämförs med den taxerade årsinkomsten från Skatteverket. Har du betalat en för låg avgift kommer du att bli återbetalningsskyldig. Kommunen kan efterdebitera dig för tre år tillbaka i tiden. Har du betalat en för hög avgift kommer du att få tillbaka mellanskillnaden. Du kan få återbetalning för högst tio år tillbaka i tiden.