Du är här: Invånare/Trafik & infrastruktur/Sjöar och vattendrag/Kalkning av sjöar och vattendrag

Kalkning av sjöar och vattendrag

2013 års kalkning

Det är dags för årets kalkning av sjöar, bäckar och våtmarker. Det är Movab AB som utför arbetet för kommunens räkning och först ut är helikopter-kalkningen. Preliminärt börjar man i Ronneby kommun på tisdag 26 februari med början i kommunens nordvästra del. Arbetslaget fortsätter sedan österut och är troligen klara på söndag 3 mars längs Listerbyån och Nättrabyån. Totalt kommer 429 ton att spridas. Det motsvarar ungefär 10 fullastade bulkbilar med släp.

Främst är det kommunens norra delar som berörs, delvis även en bit in i Tingsryds kommun vid Bräkneån. Dock kommer Lillasjön och Stiasjön öster om Bräkne-Hoby och Långasjön väster om Ronneby också att få kalk via helikopter. En komplett lista över objekten som ska kalkas finns under Information i högerkolumnen.

Movab AB och dess underentreprenör Laroy Flyg AB har gjort detta arbete många gånger förut och det brukar fungera smidigt. Det allmänheten kan tänka på är bland annat:

  • att inte befinna sig ute på sjöarna dessa dagar,
  • att det kan bli kortvariga störningar i vägtrafiken på platserna där helikoptern förses med kalk, och
  • att djurägare bör se till utegående djur som kan bli störda av helikoptern.                                                                  

Senare i vår kommer åtta sjöar att kalkas via båt. De finns också angivna på hemsidan.

Bakgrund

Under 1900-talet blev många sjöar och vattendrag i Sverige försurade, framför allt på grund av utsläpp från eldning med fossila bränslen.

Detta har medfört försämrade livsmöjligheter för fiskar och andra vattenlevande organismer, som i många fall helt slagits ut. Genom tekniska förbättringar har utsläppen av försurande ämnen minskat, men de skador som åstadkommits i våra vatten kan bara återställas genom tillförsel av kalk. 

Länsstyrelsen och kommunerna genomför ett mångårigt kalkningsprogram, där Ronneby kommun ansvarar för kalkningen i Bräkneåns, Vierydsåns, Ronnebyåns, Listerbyåns och delar av Nättrabyåns avrinningssystem. Kalkningen genomförs framför allt i sjöar och våtmarker i kommunens norra delar.

Länsstyrelsen följer upp resultatet och förändringar i kalkningsprogrammet görs vid behov för att bästa effekt ska uppnås. Ronneby kommuns kalkningsprojekt omfattar mer än 150 sjöar och våtmarker, där vissa kalkas årligen och andra med några års mellanrum.

Mer information

Hör vidare med Sattar Zad som är ansvarig handläggare.