Du är här: Invånare/Cefur/Cradle to Cradle®/Cradle to Cradle® i Ronneby

Cradle to Cradle® i Ronneby

Cefur

Ronneby kommun har valt att satsa på Cradle to Cradle® som ett sätt att stärka kommunens konkurrenskraft. I centrum för den satsningen finns Cefur, Center för Forskning och Utveckling i Ronneby. Cefurs uppgift är att, inom ramen för Cradle to Cradle®, ge kunskap, inspiration och stöd till medborgare, företag och kommunala organisationer. Detta görs genom utbildningsinsatser, forskningssamarbeten och nätverkande.

 

Hållbar polymerindustri

Plast är ett fantastiskt material som går att använda för många olika tillämpningar och som kan vara mycket ekonomiskt fördelaktigt. Tyvärr är inte alla polymera material bra ur vare sig miljö- eller hälsosynpunkt och ibland har tillverkningsprocesserna negativa effekter. Rätt designad och rätt hanterad kan däremot plast vara en bra grund till hållbarhet enligt Cradle to Cradle®. I samarbete med ett antal företag som använder och producerar polymera material i Ronneby med omnejd är Cefur engagerade i ett treårigt forskningsprojekt för att studera biobaserade polymerer och återvinningsprocesser för dessa. Projektet drivs av Statens Provningsanstalt (SP) i samarbete med Chalmers Tekniska Universitet och Högskolan i Borås med finansiering av forskningsstiftelsen Mistra.

Andra satsningar i området diskuteras fortlöpande med de företag som arbetar i industrin.

 

Hållbar byggnation

Ronneby kommun antog i början av 2012 ett generellt kvalitetsprogram för hållbar byggnation. Ur programmet:

Framtidens byggande i Ronneby kommun – såväl nybyggnation som renovering av befintliga byggnader – ska leva upp till de mätbara mål som tas fram i de projektspecifika kvalitetsprogrammen. Dessa mål ska inspireras av principer som ursprungligen tagits fram av Michael Braungart och William McDonough i designsystemet Cradle to Cradle®, C2C.”  

Med bas i det generella kvalitetsprogrammet arbetar Miljö- och Byggnadsenheten vid Ronneby kommun med att implementera projektspecifika kvalitetsprogram där tankar och innovationer från Cradle to Cradle® tillämpas. Exempel på projekt är den nya centrumnära stadsdelen ”Kilen” och de nya förskolorna i stadsdelen Hulta och orten Listerby. I samarbete med Cefur och den tyska organisationen EPEA bedrivs för närvarande ett arbete med att involvera byggindustrin. I projektplanen finns även ett stort inslag av medborgar- och intressentdialog för att maximera det värde projekten bidrar med.

 

Matchmaking

Under våren och sommaren 2011 genomfördes en intervjuomgång med ett stort antal företag i Blekinge. Gemensamt för nästan alla företag var att de kände ett behov av att samarbeta mer med högskolor och universitet. Många av företagen uttryckte dock att de inte visste hur detta kunde ske och för de mindre var tidsbrist ett hinder.

För att råda bot på de problemen inledde Cefur under hösten 2011 ett projekt för att matcha företagens behov med studenter och forskare vid lärosätena. En katalog över frågeställningar togs fram och marknadsfördes mot studenter som ämnen för examensarbeten. Cefur utfäste också ett pris för den uppsats som bäst inbegrep Cradle to Cradle®. Under våren och sommaren 2012 genomfördes sju examensarbeten vid företag i länet och i september delades priset ut till studenterna Erik Fälth och Jens Thulin som studerar hållbar stadsplanering vid SLU/Malmö högskola. Projektets framgång ledde till en permanentning av verksamheten och idag bedrivs matchmaking som en del av Cefurs normala aktiviteter.