Du är här: Invånare/Företag/Nyheter/Amsterdam och Frankfurt högst på önskelistan

Amsterdam och Frankfurt högst på önskelistan

Ronneby kommun i samarbete med alla Blekinges kommuner, Region Blekinge, Länsstyrelsen och näringslivet har genomfört en förstudie för att undersöka intresset att starta en flyglinje från Ronneby Airport till en hubb i Europa. En nulägesanalys har gjorts, marknadsundersökningar har genomförts, kontakter har tagits med flygmarknaden, förslag till finansieringsmodell finns och svar på frågan vad det innebär för Blekinge att ha en flygförbindelse ut i Europa i form av ROI (return of investment). Förstudien ger Blekinge ett svar om vägen framåt i frågan. 

Förstudien visar:

 • Att näringslivet och medborgarna vill ha bättre flygförbindelser från Blekinge.
 • Att Frankfurt och Amsterdam står högst på företagens önskelista.
 • Att det finns goda möjligheter att starta en flyglinje om Blekinge ingår i en flyglinjeproduktion tillsammans med annan ort.
 • Att flyg betraktas som en del av infrastrukturen.
 • Att Blekinge är lyckligt lottade då staten tar kostnaden för vår flygplats, till skillnad mot andra - där regioner, kommuner och landsting tvingas täcka mångmiljonunderskott för sina flygplatsers verksamhet.
 • Att bra flygförbindelser skapar regional tillväxt. Sambandet flyg-tillväxt är otvetydigt.
 • Att den nödvändiga investeringen är försvinnande liten när den ställs i jämförelse med andra infrastrukturinvesteringar.
 • Att det finns få investeringar där den offentliga sektorn kan få så stor återbetalning i form av nya besökare, nyetableringar, nya arbetstillfällen och ökad skattekraft.
 • Att flygbolag finns att tillgå som kan sköta uppgiften väl.
 • Att målsättningarna i Blekingestrategin tydligt pekar på behovet av ökad internationalisering för Blekinges näringsliv samt att göra Blekinge mer tillgängligt för bland annat internationella besökare.
 • Att internationella nyckelmarknader i Blekinges strategi för besöksnäringen är bl a Holland och Tyskland.
 • Att Business Blekinges identifierade styrkeområden för att attrahera utländska investerare kräver effektiva transporter som redskap för att nå målsättningarna.
 • Att övriga länshuvudstäder som OECD-rapporten belyser Jönköping, Kalmar och Växjö, har genomfört satsningar på internationella förbindelser från sina respektive flygplatser.
 • Att Blekinge är på väg att hamna i kölvattnet av flygburna infrastrukturella satsningar vilket ger en försämrad konkurrenskraft och attraktionskraft.
 • Att en internationell hubb-förbindelse kan vara ett av de nödvändigaste verktygen som krävs för att Blekingestrategin ska bli framgångsrik och kunna genomföra fastställda strategier för tillväxt, besöksnäring, innovation och investeringar.
 • Att om Blekinge väljer att se en internationell flygförbindelse som en del av satsningar på förbättrad infrastruktur så blir ”Return of investment” synnerligen god.
 • Att två dagliga avgångar från Ronneby Airport till Frankfurt ökar sysselsättningen med 765 personer, lönesumman med 230 mkr och 345 nya företag. 
 • Att Blekinges politiker bör inleda samtal med Kalmar, Kronoberg, Halland och om konsensus kan uppnås bör en inbjudan skickas till identifierade flygbolag i rapporten att inkomma med offerter enligt principen ”förhandlingsupphandling”.

Mer information:

Kontakta projektledare Angelica Coleman, Ronneby Kommun, 0766-48 93 75 eller angelica.coleman@ronneby.se

Läs mer här

Publicerad den 3 maj 2017

Till nyhetslistan