Du är här: Invånare/Företag/Etablering/Vision 2020

Vision 2020

Ronneby kommuns Näringslivsråd, som består av företagarföreningar, politiker och tjänstemän, har tagit fram en långsiktig inriktning för näringslivsarbetet. Denna vision för hur näringslivsklimatet i Ronneby ska se ut år 2020 är också fastställd och beslutad av kommunfullmäktige.

Den kommer att följas av årliga verksamhetsplaner för näringslivsarbetet där det tydligt framgår hur långt kommunen ska komma mot visionen för varje år.

År 2020:
- tycker företagen i Ronneby kommun att kommunen är bland de 50 bästa i landet som plats när det gäller att driva och utveckla företag. Entreprenörskap och företagande värderas högt i kommunen, och många nätverk har utvecklats där företag samverkar för ökad konkurrenskraft och bättre lönsamhet. Kommunen arbetar aktivt för att medverka till att alla ronnebybor känner en stolthet över kommunen som framgångsrik företagskommun.

- tycker företagen i kommunen att den kommunala ärendehanteringen fungerar bra. Man får snabba besked om ärendenas behandling, och handläggningstiderna upplevs som korta. Bemötandet präglas av respekt, tillit och förtroende.

- anser företag med över 50 anställda att de har en bra rekryteringsbas genom en framgångsrik och effektiv utbildning. Såväl personalfortbildning som nyrekrytering sker i huvudsak inom kommunens geografiska område, och samverkan mellan företag och kommunala utbildningsanordnare fungerar obyråkratiskt och effektivt.

- har företag med 5-49 anställda tillgång till snabba och effektiva företagarutbildningar med inriktningar som stärker företagens möjlighet att utvecklas och växa. Komunen medverkar till att företag snabbt kan expandera i ändamålsenliga lokaler eller bygga egna lokaler.

- har fler företag med 1-4 anställda en snabbare tillväxt än i riket i övrigt. Faktorer som genererar denna tillväxt är en effektiv företagarutbildning och affärsnätverk som stärker småföretagens konkurrenskraft.

- är Ronneby kommun bland de 50 bästa kommunerna när det gäller nyföretagande. En större andel ronnebybor startar företag som överlever på tre års sikt än jämförbara kommuner i Sverige.

- är Ronneby kommun känd som en attraktiv etableringsort. Nya företagsetableringar sker genom samarbete mellan befintliga företag, som använder sina affärskontakter till att sprida information om Ronnebys positiva företagsklimat och kommunen.