Du är här: Invånare/Kommun & politik/Kommunens organisation/Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Vart fjärde år väljer Ronnebyborna kommunfullmäktiges 49 ledamöter. Kommunfullmäktige sammanträder en gång varje månad med uppehåll i juli. Flertalet möten sker i Stadshuset, Ronnebysalen. Alla är välkomna att lyssna på kommunfullmäktiges möten.

Mötena inleds med Allmänhetens frågestund och att de Medborgarförslag som lämnats in blir presenterade. Under Allmänhetens frågestund kan enskilda ställa frågor som hänger samman med något av ärendena på dagordningen. Den som vill ställa en fråga ska anmäla detta till Kommunfullmäktiges presidium senast 10 minuter före sammanträdets start.

Kommunfullmäktige:

  • fastställer kommunens budget och beslutar hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala.
  • beslutar vilka nämnder som ska finnas.
  • väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.
  • väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet.

För närmare information om Medborgarförslag klicka här.

Mötestider och protokoll