Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Nyheter från Miljö- och byggnadsförvaltningen/Samråd gällande kv. Gertrud

Samråd för ny detaljplan gällande kvarteret Gertrud

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till ny detaljplan för kvarteret Gertrud i centrala Ronneby stad, Ronneby kommun. Syftet med att upprätta en ny detaljplan för kvarteret Gertrud är att möjliggöra en förtätning med nya bostäder i ett centralt och kollektivtrafiknära läge samtidigt som den befintliga kvartersstrukturen kan fullföljas.

Planen hanteras enligt ett standardförfarande enligt plan- och bygglagen. Förslaget till ny detaljplan avviker inte från översiktsplanen 2006.

Detaljplanen ställs ut under tiden 2017-11-27 till och med 2017-12-22. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Miljö- och Byggnadsnämndens expedition, Stadshuset, Ronneby
  • Ronneby Stadsbibliotek

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner planhandlingarna i högerkolumnen. Du behöver Adobe Reader eller liknande för att kunna ta del av pdf-filer på din dator. Klicka här för att ladda ner programmet.

Du är välkommen att ringa stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27 eller planarkitekt Peter Robertsson, 0457-61 82 16, om Du vill ha mer information. Du kan även skicka e-post till helena.revelj@ronneby.se eller peter.robertsson@ronneby.se.

Har Du synpunkter på planförslaget skall dessa framföras skriftligen till:

Miljö- och byggnadsnämnden, Stadshuset, 372 80 Ronneby. Obs att Ditt yttrande kan skickas via e-post till mbf@ronneby.se. Märk yttrandet med diarienummer: 2016/116.

Senast den 22 december 2017 skall synpunkterna ha inkommit till expeditionen.

Den som inte skriftligen framför sina synpunkter senast under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer m.m. om innehållet i denna skrivelse.

Miljö- och byggnadsnämnden

Publicerad den 21 november 2017

Till nyhetslistan