Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Nyheter från Miljö- och byggnadsförvaltningen/Samråd för ny detaljplan gällande Hoby 1:73 (Lindebo)

Samråd för ny detaljplan gällande Hoby 1:73 (Lindebo)

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Hoby 1:73 med flera fastigheter (Lindebo) i Bräkne Hoby, Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra om- och tillbyggnad av det befintliga vård- och äldreboendet Lindebo med 30 – 40 lägenheter.

Planen hanteras med ett standardförfarande enligt plan- och bygglagen. Planförslaget avviker inte från gällande översiktsplan från 2006.

Detaljplanen ställs ut under tiden 2017-11-20 till och med 2017-12-15. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Miljö- och Byggnadsnämndens expedition, Stadshuset, Ronneby
  • Ronneby Stadsbibliotek
  • Bräkne Hoby bibliotek

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner planhandlingarna i högerkolumnen. Du behöver Adobe Reader eller liknande för att kunna ta del av pdf-filer på din dator. Klicka här för att ladda ner programmet.

Du är välkommen att ringa stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27 eller planarkitekt Peter Robertsson, 0457-61 82 16, om Du vill ha mer information. Du kan även skicka e-post till helena.revelj@ronneby.se eller peter.robertsson@ronneby.se.

Har Du synpunkter på planförslaget skall dessa framföras skriftligen till:

Miljö- och byggnadsnämnden, Stadshuset, 372 80 Ronneby. Obs att Ditt yttrande kan skickas via e-post till mbf@ronneby.se. Märk yttrandet med diarienummer: 2015/184.

Senast den 15 december 2017 ska synpunkterna ha inkommit till expeditionen.

Den som inte skriftligen framför sina synpunkter senast under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer m.m. om innehållet i denna skrivelse.

Miljö- och byggnadsnämnden

Publicerad den 15 november 2017

Till nyhetslistan