Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Nyheter från Miljö- och byggnadsförvaltningen/Droppemåla 1:128 m.fl.

Änring av byggnadsplan för Droppemåla 1:128 m.fl.

Miljö- och byggnadsnämnden belutade 2017-10-25 § 199 att anta förslaget till ändring av gällande byggnadsplan för Droppemåla 1:128 med flera fastigheter i Droppemåla, Ronneby kommun.

Syftet med ändringen av den gällande planen är att skapa motsvarande byggrätt inom fyra villatomter som motsvarar samma byggrätt som för omkringliggande bebyggelse som har en modernare detaljplan. Ändringen av planen påbörjades med ett begränsat standardförfarande och har i och med denna granskning växlat över till ett standardförfarande. Ändringen av planen avviker inte från översiktsplanen.

Detaljplanen har varit utskickad på samråd till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera under tiden 2017-05-15 till och med 2017-06-05. En sammanfattning av inkomna synpunkter samt kommentarer till dessa finns i samrådsredogörelsen. Efter samrådsskedet har ändringar och tillägg gjorts i planhandlingarna och förslaget sändes ut för granskning under tiden 2017-09-22 till och med 2017-10-06.

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner planhandlingarna i högerkolumnen. Du behöver Adobe Reader eller liknande för att kunna ta del av pdf-filer på din dator. Klicka här för att ladda ner programmet.

Du är välkommen att ringa stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27 eller planarkitekt Peter Robertsson, 0457-61 82 16, om Du vill ha mer information. Du kan även skicka e-post till helena.revelj @ronneby.se eller peter.robertsson@ronneby.se.

Miljö- och byggnadsnämnden

Publicerad den 31 oktober 2017

Till nyhetslistan