Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Aktuella samhällsplaneringsprojekt /Kilen - ny stadsdel

Kilen - Ronnebys nya stadsdel

Intill ån och nära centrum, resecentrum och Brunnsparken ligger stadsförnyelseprojektet Kilen - ett av kommunens pilotprojekt inom Cradle to Cradle®. Visionen är en stadsdel som inspirerar till innovationer, ger ett positivt avtryck i miljön, bidrar till människors hälsa, förskönar Ronneby samt blir en del av centrum och en mötesplats för alla.

I mars 2014 genomfördes en workshop om området. Tre arkitektlag kom då till Ronneby för att under några intensiva dagar arbeta och presentera idéer för hur området kan utvecklas på bästa sätt utifrån de förutsättningar och visioner man har. Läs mer om workshopen nedan.

Resultatet från workshopen och en sammanställning av olika intressenters ambitioner och intressen i Kilenområdet har legat till grund för ett specifikt kvalitetsprogram. I det presenteras hur kommunens generella intentioner inom exempelvis förnyelsebar energi och friskt vatten ska konkretiseras. Programmet kan laddas ned till höger. De olika intentioner och mål som presenteras i programmet kommer att preciseras i de olika delprojekt som genomförs i området.

Parallellt med detta har arbetet med detaljplanen för området pågått och det kommer att fortsätta under resten av 2015 och början av 2016. Mer information om detaljplanen hittar du här.

Workshopen

Varje lag bestod av personer från olika arkitektkontor och företag. De tre lagen var:

  • GXN, William McDonough + Partners, SLA
  • Liag, Bureau B + B, Except
  • ALoCo Arkitektbyrå, Torsten Sack-Nielsen/Aarhus Arkitektskole, Heidi Merrild, Tyréns Malmö

Under kvällen den 19 mars presenterades de första idéerna från workshopen för ett 100-tal intresserade. Till höger finns en länk till inspelningen.

Efter workshopen presenterades lagens idéer här på webben och i en utställning på Cefur Showroom. Materialet finns fortfarande här på webben och ni finner det via fliken "Lagens förslag" till vänster. Under utställningen efterfrågades synpunkter på lagens förslag och en hel del tog chansen att tycka till - tack för det!

Synpunkterna från utställningen har sammanställas och rapporten finns till höger. Materialet från workshopen kommer att fungera som ett underlag vid utvecklingen av Kilenområdet.

Bakgrund och vision

Ett generellt kvalitetsprogram för hållbar planering och byggande med inspiration av Cradle to Cradle® (C2C) har tagits fram av kommunen. Cradle to Cradle® är en innovationsplattform för att maximera de ekonomiska, ekologiska och sociala fördelarna snarare än bara minska skadliga effekter. Kilen, ett centralt beläget f.d. industriområde, kommer bli ett av de första pilotprojekten. Området är tänkt att rymma ett varierat utbud av bostäder samt lokaler för handel, kultur och kontor. Mer om det generella kvalitetsprogrammet kan du läsa under fliken "Generellt kvalitetsprogram" till vänster.

En vision för projektet har arbetats fram som kommer att ligga till grund för den fortsatta planeringen av området. Mer om den kan du läsa under fliken "Vision" till vänster.

Parallellt med arbetet att ta fram visionen har ett detaljplaneprogram tagits fram. Programmet gjordes för att klarlägga utgångspunkter för den kommande detaljplanen. Mer information om detaljplanen hittar du här.

Planeringen av området kommer att knyta an till Cefur, Center för forskning och utveckling i Ronneby med inriktning på Cradle to Cradle®. Du kan läsa mer om Cefur och Cradle to Cradle® via en länk i högerkolumnen.

 

Cradle to Cradle® är ett registrerat varumärke som tillhör McDonough Braungart Design kemi, LLC (MBDC). Cradle to Cradle Certified CM är ett certifieringsmärke som licensierats av Cradle to Cradle Products Innovation Institute.