Du är här: Invånare/Kommun & politik/Flyktingsituationen i Ronneby kommun/Vem gör vad? - ordlista och begreppsförklaring/Utlysning av medel för integrationsprojekt 2016

Utlysning av medel för integrationsprojekt 2016

Enheten för Arbetsmarknad och integration har det samordnande ansvaret för Ronneby kommuns flyktingmottagning och introduktion. Enheten ger stöd och hjälp till invandrare samt samordnar projekt för en förbättrad mottagning och integration. För att stödja en bättre mottagning av eller integration av utlandsfödda i Ronneby och en större involvering av andra aktörer utlyses medel för föreningar eller andra organisationer för att utveckla metoder och arbetsätt riktade till målgruppen.

För 2016 utlyses totalt 1 000 000 SEK. Ett begränsat antal projekt kommer därmed att beviljas medel. Projekttiden för beviljade projekt gäller i första hand till och med 2016-12-31. Beroende på vilken tilldelning av medel som görs för 2017 kan projekten förlängas. Detta kräver då en deltidsutvärdering samt ny ansökan. Ronneby kommun ser positivt på långsiktiga åtgärder eller projekt med fler medfinansiärer.

Syfte

Projektet skall bidra till syftet att förbättra förutsättningarna för mottagning och/eller integration av utlandsfödda i Sverige där tredjelandsmedborgare är prioriterade, det vill säga medborgare från land utanför EU.

Sökande

Sökande kan vara föreningar eller organisationer med ett organisationsnummer. Sökande förening eller organisation ska vara verksam i Ronneby kommun. Enskilda personer kan ej söka.

Målgrupp

Projektet skall rikta sig till målgruppen utlandsfödda i Sverige där tredjelandsmedborgare är prioriterade. Mer specifikt så ingår i målgruppen:

- Asylsökande och flyktingar

- Skyddsbehövande

- Vidarebosatta som tas emot inom flyktingkvoten

- Personer som har beviljats tillfälligt skydd

- Personer som fått uppehållstillstånd av så kallade synnerligen ömmande omständigheter

- Anhöriginvandrare

- Ensamkommande barn och ungdomar

Kriterier

Projektet skall bidra till ett eller fler av följande kriterier:

- Bidrar till ökad dialog mellan målgruppen och övriga medborgare i Ronneby kommun

- Bidrar till målgruppens övergripande kunskap om det svenska samhället och det svenska språket

- Bidrar till målgruppens deltagande i det lokala fritids- och föreningslivet

- Bidrar till målgruppens medverkan i den demokratiska processen och i utformningen av integrationspolitik och integrationsåtgärder

- Bidrar till att integrera integrationspolitiken och integrationsåtgärderna i alla relevanta politikerområden

- Bidrar till ökad samverkan mellan aktörer och organisationer som arbetar för integration

- Bidrar till att skapa mötesplatser som kan underlätta integrationen för målgruppen

Projektförslag som möjliggör ytterligare finansiering i form av till exempel stöd från andra myndigheter kan komma att prioriteras i urvalsprocessen.

Ansökan sker via kommunens ansökningsformulär och skall vara Enheten för Arbetsmarknad och integration till handa senast den 29 mars 2016. Svar väntas 3 maj 2016.

För mer information kontakta:

Roland Edvinsson

Chef Arbetsmarknad och integration

roland.edvinsson@ronneby.se

Eller

Sabina Bico

Integrationssamordnare

sabina.bico@ronneby.se