Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Planarbete/Översiktlig planering/Ny översiktsplan för Ronneby

Ny översiktsplan för Ronneby kommun

Planförslag för den nya översiktsplanen

Arbetet med den nya översiktsplanen för Ronneby kommun går framåt och ett förslag ska snart ställas ut för samråd med allmänheten, myndigheter och grannkommunerna. Just nu arbetar miljö- och byggnadsförvaltningen fram ett planförslag och samrådet av förslaget beräknas kunna ske under sommaren 2017. Här nedanför kan du se vart i planeringsprocessen som översiktsplanearbetet befinner sig, alltså den blå pilen "Upprättande av planförslag".

Processbild för arbetet med den nya översiktsplanen. Just nu befinner sig arbetet vid steget "Upprättande av planförslag".

Tack för att du "Tyckt om Ronneby!"

Det är många som har varit med och tyckt till om Ronneby kommuns framtid. Vi har fått ett stor gensvar på de möten och enkätundersökningar som vi genomfört och nu finns vykortet, enkätsvaren och SWOT-analyserna sammanfattade. Du hittar sammanställningen i högerkolumnen. Inom kort kommer även resultatet av arbetet med framtidsbilderna för översiktsplanen presenteras.

Tack alla ni som skickat in vykort, ni som svarat på vår webbenkät och ni som varit nyfikna och pratat med oss när vi besökt marknader och evenemang under hösten! Vi är mycket glada för allt engagemang, fantastiska 2300 vykort har kommit in till oss och över 700 personer har svarat på webbenkäten!

Du hittar sammanställningen i högerkolumnen!

En bild av vad alla ni som deltagit i medborgardialogen lyfter fram som: Det bästa med att leva i Ronneby kommun.

Det är du som är expert på att leva i Ronneby!

Det som kommit fram under medborgardialogen är ett mycket värdefullt underlag i det fortsatta arbetet. Med det som grund har ett politiskt arbete med att jobba fram Framtidsbilder för kommunens långsiktiga utveckling pågått. Arbetet har resulterat i tre Framtidsbilder inom områden Boende & Livsmiljö, Kommunikation & Infrastruktur och Näringsliv & Sysselsättning.

Framtidsbilder för Ronneby kommun:

 LIVSKVALITET I STAD OCH PÅ LANDSBYGD

  • År 2035 finns en mångfald av attraktiva boendemiljöer i hela kommunen. De präglas av god service, bra kommunikationer och en blandad bebyggelse. Boendemiljön utmärks av ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet där alla har tillgång till en rik natur, underbara vatten och en bredd av fritidsaktiviteter. Vårt kulturarv värnas som en resurs och kulturlivet är tillgängligt för alla.

NÄRA TILL VARANDRA

  • År 2035 finns i Ronneby kommun en väl utbyggd infrastruktur för lokala, regionala, nationella och internationella resor. Det finns en bra samordning av olika trafikslag för hela kommunen och infrastrukturen för alternativa drivmedel är väl utbyggd. Det digitala samhället är väl utbyggt och ger goda förutsättningar för ett attraktivt boende och ett livskraftigt näringsliv.

GULDLÄGE FÖR UTVECKLING MITT I BLEKINGE

  • År 2035 är Ronneby med sitt strategiska läge vid Östersjön och närheten till Europa ett av Sveriges mest attraktiva innovationsnav. Ett utbyggt samarbete för högre studier och attraktiva boendemöjligheter gör Ronneby till en bra plats att starta och driva företag inom alla branscher och kommunen karaktäriseras av närhet och tillgänglighet. De goda förutsättningarna för en rik turismnäring tas tillvara och utvecklas.
  • 

Vi arbetar med att ta fram en ny översiktsplan för Ronneby kommun!

I översiktsplanen tas många av de strategiska besluten som påverkar hur det är att leva och bo i Ronneby i framtiden. Planen omfattar hela kommunen och ger vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras på lång sikt.

I planen görs exempelvis avvägningar om vilka områden som är intressanta för nya bostäder och verksamheter eller vilka områden som inte ska bebyggas utan bevaras. I översiktsplanen formuleras också strategier kring hur kommunen ska utvecklas. Ska vi till exempel bygga tätare, grönare, högre eller glesare?

Den nya översiktsplanen för kommunen beräknas vara färdig vid årsskiftet 2017-2018. Vägen dit är en process som rymmer många personers engagemang och idéer.

NEW COMPREHSIVE PLAN FOR RONNEBY MUNICIPALITY

We are now in the process of making a new comprehensive plan for Ronneby municipality.

The comprehensive plan will make many strategic decisions about the municipality’s future development and will influence your future life in Ronneby. The plan covers the entire municipality and provides guidance for decisions about how to use land and water resources in the long term.

An important issue in the comprehensive plan will an analysis about which areas are of interest as new residential areas and businesses areas, and which areas are to be preserved for green areas. The plan also formulates strategies on how the municipality should be developed. Should we, for example, build denser, greener, higher?

Your voice is important! You are the expert of living in Ronneby municipality!

Send us an email with your thoughts, and meet us in the city hall or at various public events.