Du är här: Invånare/Kommun & politik/Kvalitetsutveckling/Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK)

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK)

Många goda resultat kring kvalitetsmätning i Ronneby

 Bakgrund

Att jämföra sig med andra och sig själv bakåt i tiden är en bra grund för förbättringsarbete. Kommunens Kvalitet I Korthet (KKIK) är ett projekt som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I KKIK har man tagit fram ca 40 olika mått som beskriver kommunernas kvalitet och effektivitet. Måtten spänner över de flesta förvaltningar och områden. De har tagits fram utifrån fem perspektiv

  • Tillgänglighet
  • Trygghet
  • Delaktighet och information
  • Effektivitet
  • Samhällsutveckling

Projektet började i liten skala 2006 men har vuxit successivt. 2015 deltog ca 240 av landets kommuner.

 Ronnebys resultat

Nedan återges några mått och kommentarer där Ronneby ligger bra till vid jämförelse med andra kommuner.   

Mått

Ronneby

2013        2014        2015

Snitt i riket

2015

Andel som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen

86

87

98

94

Kommentar: En god service och positiv inställning till de som ringer till oss är oerhört viktigt. Därför är det glädjande att vi fått upp våra värden här. 

Väntetid i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats

66

55

29

57

Kommentar:

Ronneby hade en topp 2013. Då hyrde kommunen en lokal för korttidsboende och i samband med det kunde kommunen öka vård- och omsorgsboendet med sju platser.

En annan bidragande faktor till förbättringen är att kommunen har en väl upparbetad Trygg Hemgång. Eftersom den äldre får ett tryggt mottagande i samband med utskrivning från institution (oftast sjukhuset) och de några dagar därefter ges ett utökat stöd och en strukturerad och välplanerad övergång till hemtjänst verkar den äldre klara sig hemma ytterligare en tid. Ronneby kommun har få eller inga avslag till vård- och omsorgsboende. 

Antal olika vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod

10

11

12

15

Kommentar:

När det gäller kontinuitet så har vi inte lyckats med att uppnå den egna målsättningen som var 10 men i relation till riket så ligger vi bra till. Verksamheten kommer fortsättningsvis att sätta högt mål när det gäller kontinuiteten.

Andel inköpta ekologiska livsmedel

23

25

30

25

Kommentar:

Vi har de senaste åren visat en positiv trend i andelen ekologiska livsmedel. Detta ligger tydligt i linje med de ambitioner som finns för de krav som formulerats av kommunens politiker. Kommunen är numera diplomerad medlem i Ekomatsligan. I kommunens kostpolicy står det att kostnadsandelen ekologiskt livsmedel ska vara 40 % år 2016. Detta är vi på god väg att uppnå! 

Kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar

 

60

49

33

Kommentar:

Kommunen har en medveten satsning på miljöbilar utifrån miljömålsarbetet. Orsaken till att vi har ett lite sämre utfall 2015 är att kraven för att kvalificera sig i miljöbilsklassen stärktes detta år. 

Kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall

 

 

54

39

Kommentar:

Utfallet visar att kommunen är duktig på att sortera ut matavfall till biologisk behandling samt att den totala mängden hushållsavfall är relativt låg. 

Hur god är kommunens webb-information till kommuninvånarna?

83

81

83

80

Kommentar:

Informationen på webben är en viktig pusselbit, och kommunen arbetar aktivt med att hela tiden förbättra den. Vi arbetar kontinuerligt med texter, bilder, navigering och sökbarhet för att göra informationen så tillgänglig som möjligt. Utvecklingen av e-tjänster går framåt och där behöver vi vara med. Även att utveckla och förbättra vår webb när man besöker den via mobila enheter och plattor är ett viktigt arbete vi har att göra.

 

 I de flesta mätetalen har vi genomsnittliga värden. Några värden som sticker ut negativt är dessvärre

Mått

Ronneby

2013           2014            2015

Snitt i riket 2015

Andel förvärvsarbetare i kommunen

75

76

75

78

Antal nya företag som startats per 1 000 inv i kommunen

3,8

2,9

3,5

4,9

Företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen

64

-

64

68

De två första värdena är sådana som är svåra att påverka för kommunen. Där är många samhällsfaktorer som spelar in t ex konjunkturläget och nationella, statliga beslut.

Det sista värdet gällande företagsklimatet i kommunen är inte bra. Där måste vi i kommunorganisationen arbeta för att bli bättre. Värdet 64 visar betygsindex för kommunens service knutna till handläggningen av olika tillståndsärenden som berör miljö och bygg, alkoholhandläggning samt brandtillsyn. Antalet ärenden som de är baserade på är relativt litet vilket också gör bedömningen osäker.

  

Om du klickar på Excel filen till höger i menyn får du veta mer kring undersökningarna.