Du är här: Invånare/Kommun & politik/Kvalitetsutveckling/Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK)

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK)

Många goda resultat kring kvalitetsmätning i Ronneby

 Inledning

Att jämföra sig med andra och sig själv bakåt i tiden är en bra grund för förbättringsarbete. Kommunens Kvalitet I Korthet (KKIK) är ett projekt som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I KKIK har man tagit fram ca 40 olika mått som beskriver kommunernas kvalitet och effektivitet. Måtten spänner över de flesta förvaltningar och områden men med särskild fokus på social, utbildning och äldre. De har tagits fram utifrån fem perspektiv

  • Tillgänglighet
  • Trygghet
  • Delaktighet och information
  • Effektivitet
  • Samhällsutveckling

 Projektet började i liten skala 2006 men har vuxit successivt. 2016 deltog ca 250 av landets kommuner.

 Ronnebys resultat 

I de flesta måtten har Ronneby genomsnittliga värden. Värden under genomsnittet är markerade med röd färg, genomsnittliga värden med gul färg och till sist värden som är bättre än genomsnittet med grön färg.  

Nedan återges några mått och kommentarer där Ronneby ligger bra eller där vi har förbättrat oss.

De första gäller telefoni och mail. Detta är viktiga mått för oss eftersom kontakten med våra kommuninvånare är högprioriterad. Här har vi gjort särskilda satsningar genom att ta fram nya riktlinjer och förankra dessa i verksamheten. Vidare diskuterar vi hela tiden olika förbättringsåtgärder som gör att vi kan svara snabbare på email och telefon. KKIK - 1

Inom äldreomsorgen har vi också värden som vi är stolta över. Våra äldres uppfattning om omsorgen är av största betydelse och ett delmål är att de ska möta så få omsorgspersonal som möjligt.

Andra områden där vi står oss väl, även om vi delvis kan se en sjunkande trend är, sjukpenningtalet bland kommunens invånare samt satsning på miljöbilar och inköp av ekologiska livsmedel. Miljöarbete är högprioriterat i kommunen. 

Några mått som är mindre bra och vi måste arbeta med är kommuninvånarnas känsla av otrygghet, hur väl kommuninvånarna uppfattar att de har inflytande och kan påverka i kommunen samt resultaten inom skolan.

Om du klickar på Excel filen till höger i menyn får du veta mer kring undersökningarna.