Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Aktuella samhällsplaneringsprojekt /Kilen - ny stadsdel

Kilen - Ronnebys nya stadsdel

Ronneby Kommun inspireras av Cradle to Cradle® och cirkulär ekonomi. I kvarteret Kilen tar vi steget från snack till verkstad när det gäller stadens utveckling. Den nya stadsdelen är strategiskt belägen vid Ronnebyån, mellan den historiska Brunnsparken och stadens centrum, och i direkt anslutning till järnvägs- och busstation. Visionen är en stadsdel som inspirerar till innovationer, ger ett positivt avtryck i miljön, bidrar till människors hälsa, förskönar staden samt blir en del av centrum och en mötesplats för alla.

Markanvisningstävling - Uppdatering

För att undvika missförstånd gällande lagen om offentlig upphandling har en förändring av underlaget till markanvisningstävlingen beslutats av Ronneby Kommun. Ändringen gäller text på sidan 6 och stycket om Ronnebyhus. Samtidigt förlängs tävlingstiden till 28 februari 2017. Ändringsbeslutet finns att ladda ner till höger på denna sida. På samma plats finns också en uppdaterad karta över Kilenområdet att ladda ned.

Markanvisningstävling

Markansvisningstävlingen för Kilen pågår från 4 november 2016 till 20 januari 2017. Underlaget för tävlingen och annan relevant information kan nås via länker eller nedladdningsbara dokument från denna sida. Länkarna finns till höger. Kontaktperson för markanvisningstävlingen är Ronneby Kommuns exploateringsingenjör Anna Hansen.

Bakgrund och vision

Ett generellt kvalitetsprogram för hållbar planering och byggande med inspiration av Cradle to Cradle® (C2C) har tagits fram av kommunen. Cradle to Cradle® är en innovationsplattform för att maximera de ekonomiska, ekologiska och sociala fördelarna snarare än bara minska skadliga effekter. Kilen, ett centralt beläget f.d. industriområde, kommer bli ett av de första pilotprojekten. Området är tänkt att rymma ett varierat utbud av bostäder samt lokaler för handel, kultur och kontor. Mer om det generella kvalitetsprogrammet kan du hitta via länken "Generellt kvalitetsprogram" till höger.

En vision för projektet har arbetats fram som kommer att ligga till grund för den fortsatta planeringen av området. Mer om den hittar du via länken "Vision" till höger. Med utgångspunkt i visionen har ett projektspecifikt kvalitetsporgram för området tagits fram. Det kan laddas ned till höger.

Kommunens sakkunskap inom Cradle to Cradle® och cirkulär ekonomi finns hos Cefur, Center för forskning och utveckling i Ronneby. Du kan läsa mer om Cefur och Ronneby Kommuns satsning på Cradle to Cradle® och cirkulär ekonomi via länken i högerkolumnen. Cefur erbjuder också kostnadsfri utbildning för de som deltar i markanvisningstävlingen.

 

 

Cradle to Cradle® är ett registrerat varumärke som tillhör McDonough Braungart Design kemi, LLC (MBDC). Cradle to Cradle Certified CM är ett certifieringsmärke som licensierats av Cradle to Cradle Products Innovation Institute.