Du är här: Invånare/Aktuellt/Meddelanden/Kommunfullmäktiges kungörelse 2017-04-27

Kommunfullmäktiges kungörelse 2017-04-27

Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde torsdag  2017-04-27 kl 18:00 i Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby för behandling av följande ärenden:

 Vid förhinder kontakta Christoffer Svensson, 0457 61 87 35
mailto:christoffer.svensson@ronneby.se

Klicka här för att titta på fullmäktige  

1. Val av justerare
2. Allmänhetens frågestund med anledning av följande ärenden på dagordningen. Den som vill ställa en fråga ska anmäla detta till Kommunfullmäktiges presidium senast 10 minuter före sammanträdets start
3. Frågor
4. Interpellationer
5. Årsredovisning 2016 för Ronneby kommun samt fråga om ansvarsfrihet
6. Ägardirektiv till bolagsstämmor 2017 för kommunens helägda bolag
7. Komplettering - ny grafisk profil i Ronneby Kommun (organisation)
8. Förslag till beslut - rivning Aspan
9. Konsekvensanalys avseende centralisering av vaktmästarorganisationen
10. Taxa uppställningsplats Aspan
11. Överlåtelseavtal aktier i Ronnebyhus AB
12. Servicetaxa för hantering av stolpar avseende uteserveringar på allmän plats
13. Besvarande av motion från tjänstgörande ersättare Rune Kronkvist (S) angående ombyggnad av duscharna i lokaler som används av skolorna i Ronneby kommun
14. Besvarande av medborgarförslag gällande anpassning av lekplatsen på Ekbacksvägen i Ronneby
15. Ersättningslokaler för att ersätta den tillfälliga undervisningsenheten Start Soft (Hallabro, Eringsboda)
16. Anmälan av motioner

RONNEBY KOMMUN
Kommunledningsenheten 2017-04-19

Nils Ingmar Thorell (L)                 Christoffer Svensson
Ordförande                                  nämndsekreterare