Du är här: Invånare/Aktuellt/Meddelanden/Kommunfullmäktiges kungörelse 2017-09-28

Kommunfullmäktiges kungörelse 2017-09-28

Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde onsdag 2017-09-28 kl 18:00 i Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby för behandling av följande ärenden:

 Vid förhinder kontakta Christoffer Svensson, 0457 61 87 35
mailto:christoffer.svensson@ronneby.se

Klicka här för att titta på fullmäktige  

1. Val av justerare 
2. Allmänhetens frågestund.  Den som vill ställa en fråga ska anmäla detta till Kommunfullmäktiges presidium senast 10 minuter före sammanträdets start 
3. Medborgarförslag 
4. Anhållan om entledigande från uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden, Kennet Henningsson (C)
5. Fyllnadsval till ny ersättare i fritid- och kulturnämnden efter Catarina Christensson (S)
6. Fyllnadsval till ny ersättare i utbildningsnämnden efter Lennart Gustafsson (L)
7. Frågor 
8. Interpellationer 
9. Begäran om undantag från valbarhetskravet enligt kommunallag (1991:900) 4 kap. § 8, Christoffer Stenström (M)
10. Framtidens skolor
11. Angående om- och tillbyggnation av Kv Svarven 1
12. Planprogram för bostäder och förskola i Risatorp, Bustorp och Droppemåla
13. Uppdrag ny detaljplan norra Viggen
14. Sydö Property ansökan om direktanvisning på Kilen
15. Markförsäljning Viggenområdet
16. Ansökan köp av mark från del av Hulta 2:115, Halladalsvägen
17. Ronneby 22:1 - fastighetsreglering till Åkern 1
18. Remiss - Länstransportplan för Blekinge 2018-2029
19. Östra Piren framtida utveckling
20. Valdistrikt 2018
21. Hyreshöjning Backens kök.
22. Belysning mellan Listerby - Johannishus
23. Förslag från äldrenämnden avseende transport av avliden och bårhusavgift
24. Utredning hundrastgårdar
25. Portal för E-tjänster
26. Förskrifter om sotning
27. Förlängning av Barn- och ungdomspolitisk strategi 2012-2015
28. Besvarande av motion från Ronnebypartiet genom kommunfullmäktigeledamot Anna Carlbrant gällande att Ronneby kommun bör ingå i Nätverk mot rasism och diskriminering
29. Besvarande av motion från gruppledare Willy Persson (KD) angående tryggare skolor och förstärkt elevhälsa i Ronneby
30. Besvarande av medborgarförslag - Hålla ett ungdomsråd som Ronneby kommun ansvarar för.
31. Besvarande av medborgarförslag - Renovera iläggningsrampen i Ronneby Hamn och gör den tillgänglig till allmänheten för sjösättning av större och mindre båtar samt tillresta, tex trollingfiskare
32. Besvarande av medborgarförslag- Utannonsera kommunens jaktarrende till kommuninvånarna
33. Besvarande av medborgarförslag - angående planering och anläggning av spontanidrottsplatser
34. Besvarande av medborgarförslag - Gångstig mellan Volontärbacken och vårdcentralen bör få upprustning och belysning
35.Anmälan av motioner

Nils Ingmar Thorell (L)                 Christoffer Svensson
Ordförande                                  kommunsekreterare